Att säkert hantera farligt gods är en av de viktigaste åtgärderna i ett företag för att skydda personalens hälsa. Arbetsgivaren måste avgöra hur farligt ett ämne är, vilka arbetsprocesser som används och därefter vidta lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda personalen mot hälsorisker och miljön mot skador från farliga ämnen.

En viktig del i dessa säkerhetsåtgärder är en korrekt lagring av farliga ämnen och inom detta område kan vi erbjuda omfattande konsulttjänster. Självklart uppfyller våra lagringssystem de senaste tekniska kraven vilket gör dem till en säker del i ditt företags säkerhetskoncept.

 • Lagar och regler.
 • DIN EN 14470-1
 • Förordningen om driftsäkerhet
 • Tekniska föreskrifter om brandfarliga vätskor
 • Tyska lagstiftningen om vattenhantering
 • Faroklasser för vatten
 • Stålrörsdirektivet
 • MDT

 

Gäller i Europa för tillverkning av                                                           säkerhetsskåp.

Det huvudsakliga målet är att minimera brandrisken i samband med förvaring av brandfarliga ämnen och att skydda innehållet i skåp i händelse av brand.

Tyska förordningen om industriell                                      säkerhet och hälsa (BetrSichV)

Den trädde i kraft 2003 och implementerar flera europeiska riktlinjer i den tyska lagstiftningen i syftet att införliva flera befintliga regler för att skapa en enda förordning.

Lagstiftning: Förordningen om förvaring och fyllning av brännbara vätskor (VbF) gäller inte längre. Den tekniska förordningen gäller tills den ersätts med nya förordningar, en ny uppdelning av faroklasser, ingen upplysningsplikt krävs, riskutvärdering prioriteras och företagens eget ansvar ökar.

Tekniska föreskrifter om brandfarliga                                                           vätskor (TRbF) 20

Reglerar säker användning av brandfarliga vätskor. I bilaga L, avsnitt 1.1 definieras säkerhetsskåp och specialutrustning:

De används för att lagra brandfarliga vätskor i slutna behållare.

 

Tyska lagstiftningen om vattenhantering.

Behållare som innehåller brandfarliga ämnen eller ämnen som är vattenskadliga måste skyddas mot läckage med lämpliga dropptråg för att skydda grundvattnet.

 

Farligt gods delas in i tre faroklasser för vatten:

 1. Mindre fara för vatten

 2. Fara för vatten

 3. Allvarlig fara för vatten

 

StawaR

Dropptråg av stål måste konstrueras och testas i enlighet med de tekniska kraven i StawaR.

Det tidigare typgodkännandet har ersatts av tillverkarens MDT (intyg om överensstämmelse).

 

Tillverkarens intyg om överensstämmelse efter test.

Artikel 3 paragraf 3 i den tyska lagstiftningen om farligt gods

Definierar ej tillåten lagring som farliga ämnen som lagras längre än 24 timmar oskyddade på arbetsplatsen.

Definition av flampunkt
Flampunkten är den temperatur (vid normalt lufttryck) där ångor tillsammans med den omgivande luften bildar en blandning som kan antändas vid kontakt med en antändningskälla.

Information och konsultation
Information och konsultation

Slå oss en signal:

+46 (0)40 671 52 40

Vi hjälper dig gärna!

… eller skicka oss ett e-mail.

Select country

Close